สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน โดยนางทองอินทร์ บุตรชัย เกษตรอำเภอสว่างแดนดิน ยินดีต้อนรับ กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรกับเกษตรกร
หน้าหลัก
นโยบาย/วิสัยทัศน์
เจ้าหน้าที่/บุคลากร
ข้อมูลอำเภอ
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลชุดดิน
ข้อมูลองค์ความรู้
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรมของเรา

งานสถาบันเกษตรกร

 
 
เว็บไซด์หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ Check E-mail DOAE
ระบบอินทราเน็ต SSNET
ราคาสินค้าเกษตรประจำวัน

    สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วิสัยทัศน์
         ส่งเสริมมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)

จุดแข็ง
       - อำเภอสว่างแดนดิน เป็นเมืองสงบประชาชนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
       - เป็นจุดรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
       - มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้รองรับการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ
จุดอ่อน
       - มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
       - ราคาผลผลิตทางการเกษตรแปรปรวน
โอกาส
       - มีกองทุนหมู่บ้านอยู่ในชุมชน
       - มีโครงการรัฐสนับสนุน
       - มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาใช้ได้
อุปสรรค
       - ภัยธรรมชาติน้ำท่วม ฝนแล้ง
       - ปัจจัยการผลิตราคาแพง

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน
ถนนพรหมศิริ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทร 042721000